Prestige Package-កញ្ចប់ព្រីស្ទីក

$1,850.00

Prestige Package-កញ្ចប់ព្រីស្ទីក
Anaemia Profile
o Iron
o Ferritin

Bone & Joint Profile
o Calcium
o Phosphate
o Uric Acid

Cardiac Profile
o hs C-Reactive Protein (hsCRP)
o Creatine Kinase

Diabetic Profile
o HbA1C
o Glucose

Haematology Profile
o Full Blood Count
o ESR

Hepatitis Profile
o Hepatitis Bs Antigen (HBsAg)
o Hepatitis Bs Antibody (HBsAb)
o Hepatitis A Antibody (HAV)
o Hepatitis C Antibody (HCV)

Hormonal Screening
o Beta HCG

Liver Profile
o Total Protein
o Albumin
o Globulin
o A/G Ratio
o Total Bilirubin
o Direct Bilirubin
o Indirect Bilirubin
o Alkaline Phosphatase
o SGOT (AST)
o SGPT (ALT)
o GGT

Lipid Profile
o Total Cholesterol
o Triglycerides
o HDL, LDL Cholesterol
o Chol/HDL Ratio
Renal Function
o Urea
o Creatinine
o Sodium
o Potassium
o Chloride
o Bicarbonate
o eGFR

Thyroid Profile
o FT4
o TSH

Tumour Markers
o AFP (Liver)
o CEA (Colon)
o CA19.9 (Intestinal)
o EBV EA+EBNA-1 IgA AB (Nose)
o Male:
▪ PSA (Male)
o Female:
▪ CA125 (Female) (Ovaries)
▪ CA15.3 (Breasts)

STD Profile
o Syphilis Ab (VDRL if Syphilis Ab positive)

Urine Analysis
o Urine FEME

Medical Imaging Tests
o 12 Lead ECG
o Treadmill Stress Test
o Chest X-Ray (Filmless)

Clinical Assessment
o Post Consult with Doctor
o Height
o Weight
o BMI
o Blood Pressure
o Heart Rate
o Oxygen Saturation
o Visual Field Test
Choose any 2 of the following
o Ultrasound Abdomen
o Ultrasound Thyroid
o Ultrasound Carotid
o Echocardiography
o Male: Ultrasound Prostate
o Female: Ultrasound Breast
o Female: Ultrasound Pelvis
o Female: Mammogram
Others
o D-Dimer
o Urea Breath Test

*Price exclude VAT & service charge