ក្រែម Voltex 25 ក្រាម (CP)

$1.20
  • សារធាតុសកម្ម៖
- មេទីល salicylate 10.2%, Menthol 5.44% និង Eugenol 1.36%
  • ការចង្អុលបង្ហាញ

ជូតប្រទាលកន្ទុយក្រពើ Voltex ដើម្បីបំបាត់ការឈឺសាច់ដុំ ឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង ស្ពឹក និងរមួលក្រពើ។

  • ទិសដៅ

លាប 3-4 ដងក្នុងមួយថ្ងៃទៅផ្នែកដែលរងផលប៉ះពាល់ហើយជូតវាថ្នមៗ។