វីតាមីន Neurozan Plus Omega-3 (ផ្គត់ផ្គង់ 28 ថ្ងៃ)

$32.43

យើងអស់ស្តុកសម្រាប់ទំនិញនេះហើយ

ការចង្អុលបង្ហាញ

ជាមួយនឹង DHA ដែលជួយរក្សាមុខងារខួរក្បាលធម្មតា បូកនឹងអាស៊ីត panththenic ដែលរួមចំណែកដល់ដំណើរការផ្លូវចិត្តធម្មតា។

ទិសដៅ

  • មួយគ្រាប់ បូករួមទាំងអូមេហ្គា 3 មួយគ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ ជាមួយនឹងអាហារចម្បងរបស់អ្នក។
  • ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។