ថេប TREVIAMET 50MG+500MG TP14'S (CP)

$5.78 $6.30
Box
Item requires a valid prescription

ការចង្អុលបង្ហាញ

គ្រឿងផ្សំ

  • Sitagliptin 50 មីលីក្រាម
  • Metformin HCl 500 មីលីក្រាម

ទិសដៅ

លេបដោយផ្ទាល់មាត់តាមវេជ្ជបញ្ជារបស់វេជ្ជបណ្ឌិត។

ផ្នែក​ដែល​រង​ឥទ្ធិពល

រាគ, ចង្អោរ

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។