ប្រេងខ្យល់ Siang Pure Oil Formula II White 3cc/BTL (CP)

$1.00

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ប្រេងខ្យល់សុទ្ធត្រូវបានគេប្រើជាចម្បងដើម្បី បំបាត់ការវិលមុខ និងរោគសញ្ញានៃការដួលសន្លប់ ប៉ុន្តែវាក៏អាចត្រូវបានគេប្រើដើម្បីបំបាត់ការមិនរំលាយអាហារ រមួលក្រពើ ឈឺឆ្អឹង និងសន្លាក់ ជាំ ឈឺសាច់ដុំ និងសត្វល្អិតខាំ។