ក្រែម SAFI 10 ក្រាម (CP)

$1.30

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ប្រើសម្រាប់ការព្យាបាល ការគ្រប់គ្រង ការការពារ ការកែលម្អជំងឺដូចរោគសញ្ញានៃជំងឺរលាកស្បែក paronychia ការឆ្លងមេរោគស្បែកបាក់តេរីតិចតួច។

សារធាតុសកម្ម

Econazole nitrate

ថ្នាំ Gentamicin

Triamcinolone អាសេតូន

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាបលើតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ 2-3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

ផ្នែក​ដែល​រង​ឥទ្ធិពល

ការដុត, រមាស់, ក្រិន, ស្ងួត, រលាក

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។