ប្រេងរំអិលលេខមួយ 50ml (CP)

$210 USD
Box

អំពីផលិតផលនេះ

  • ក្លិនពីរប្រភេទ៖ ចេក និងត្រសក់
  • ទឹករំអិលល្អ
  • គុណភាពអឺរ៉ុប