ម្សៅ Myda 20g (CP)

$1.30

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

ប្រើសម្រាប់ការព្យាបាលការឆ្លងមេរោគផ្សិតលើស្បែក 

សារធាតុសកម្ម

Clotrimazole 1 ក្រាម

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

លាបលើតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ 2-3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។