ការធ្វើតេស្ត PCR កូវីដ១៩ ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រហោះហើរ (សេវាកម្មវីអាយភី)

$150.00

PCR express service results after test 4hr with Flight Certificate at Intercare Clinic (Clinic closes at 6pm).