ការធ្វើតេស្តប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-១៩ រហ័ស (ART) ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រហោះហើរ (SSMC)

$45.00

ការធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ១៩ (ART) ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រហោះហើរ --Sing-Specialists Medical Center