ការធ្វើតេស្តប្រឆាំងមេរោគកូវីដ-១៩ រហ័ស (ART) ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនប័ត្រហោះហើរ

$45.00 $50.00

សូមមកដល់គ្លីនិចចន្លោះម៉ោង 7-9 ព្រឹក ហើយអាចយកលទ្ធផលជាមួយវិញ្ញាបនបត្រនៅថ្ងៃដដែលនៅពេលរសៀល។ នេះមិនមែនជាឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត PCR ទេ។ គ្លីនិចនឹងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវវិញ្ញាបនបត្រហោះហើរប្រសិនបើអវិជ្ជមាន។ សូមពិនិត្យមើលជាមួយក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍របស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតនៃតម្រូវការមុនពេលឡើងយន្តហោះ។