ស្តង់ដារ Q Covid-19 Ag- (25 ឧបករណ៍ធ្វើតេស្ត / ប្រអប់) (CP)

$187.50
Box
  • ការចង្អុលបង្ហាញ

- ការធ្វើតេស្តស្តង់ដារ Q COVID-19 Ag គឺជាការសាកល្បង immunoassay chromatographic រហ័សសម្រាប់ការរកឃើញគុណភាពនៃអង់ទីករជាក់លាក់ចំពោះ SARS-CoV-2 ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងច្រមុះរបស់មនុស្ស។

  • នីតិវិធីសាកល្បង


  • ការបកស្រាយលទ្ធផល