ការធ្វើតេស្តឈាមអាឡែស៊ី IgE សរុប

$22.00
Home Services

នេះជាអ្វីដែលកំពុងធ្វើតេស្ត៖

IgEសរុប ការធ្វើតេស្តសាកល្បងសម្រាប់r អាឡែស៊ីដោយប្រើឈាម។