ការធ្វើតេស្តឈាមអាឡែស៊ី IgE សរុប

$2200 USD

នេះជាអ្វីដែលកំពុងធ្វើតេស្ត៖

IgEសរុប ការធ្វើតេស្តសាកល្បងសម្រាប់r អាឡែស៊ីដោយប្រើឈាម។