បន្ទះតេស្តជាតិស្ករក្នុងឈាម CodeFree 50Test/Box (CP)

$10.00

ការ​ពិពណ៌នា​ពី​ផលិតផល :

SD CodeFree Glucometer 50 Test Strips (1X50 Pack) - ដោយគ្មានប្រអប់ខាងក្រៅ ត្រូវបានប្រើតែជាមួយឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យជាតិស្ករក្នុងឈាម SD CodeFree ប៉ុណ្ណោះ។ លក្ខណៈពិសេសនៃបន្ទះ SD CodeFree រួមមាន Gold Electrode លទ្ធផលត្រឹមត្រូវ និងគ្មានការសរសេរកូដ។ វាត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅផ្ទះ និងអ្នកជំនាញថែទាំសុខភាពនៅក្នុងកន្លែងព្យាបាល ដែលជាជំនួយក្នុងការតាមដានប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែម។