ទឹកបណ្តក់ភ្នែក Braito 5ml/BTL (CP)

$1.30

សារធាតុសកម្ម

Hydroxy Propyl Methyl Cellulose (HPMC), Benzalkonium Chloride

ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

Braito គឺជាទឹកភ្នែកសិប្បនិមិត្ត ដែលអាចបំបាត់ការរមាស់ និងរលាកដែលបណ្តាលមកពីភ្នែកស្ងួត បន្ធូរអារម្មណ៍ និងធ្វើឱ្យភ្នែកមានពន្លឺ។ វាជួយការពារការខូចខាតភ្នែកចំពោះជំងឺភ្នែកមួយចំនួន។

របៀប​ និង កម្រិតប្រើប្រាស់

បណ្ដត់មួយឬពីរដំណក់លើភ្នែកដែលរងផលប៉ះពាល់នីមួយៗរហូតដល់ 2-3 ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

 

ប្រុងប្រយ័ត្ន

- ទុកអោយឆ្ងាយពីកុមារ។ ប្រសិនបើអ្នកពាក់ Contact Lenses សូមដកវាចេញមុនពេលលាប Braito។

ផលរំខាន

ស្រវាំងភ្នែក 1 ទៅ 2 នាទី ពេលលាប រមាស់ ឡើងក្រហម ភ្នែកមិនច្បាស់។

នេះមិនមែនជាបញ្ជីពេញលេញនៃផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមាននោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកសម្គាល់ឃើញផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់ខាងលើ សូមទាក់ទងវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក។