ការធ្វើតេស្តអាឡែស៊ី / កាំរស្មី (ស្រូបចូល និងអាហារ)

$70.00
Home Service

នេះជាអ្វីដែលកំពុងធ្វើតេស្ត៖

  • ការធ្វើតេស្តអាឡែស៊ី / កាំរស្មី (ស្រូបចូល និងអាហារ)
  • ការធ្វើតេស្ត Radioallergosorbent (RAST) ឬការធ្វើតេស្ត RAST ការធ្វើតេស្តសម្រាប់អាឡែស៊ីដោយប្រើឈាម។