ដំណក់ទារក TYLENOL 80mg/0.8ml (CP)

$220 USD
  • គ្រឿងផ្សំ៖ ប៉ារ៉ាសេតាមុល 80mg ក្នុង 0.8ml
  • ការចង្អុលបង្ហាញ

- បន្ថយគ្រុនក្តៅ បំបាត់ការឈឺចាប់

  • ទិសដៅ

- កម្លាំង និងកម្រិតប្រើអាស្រ័យលើអាយុរបស់កូនអ្នក (ហើយជួនកាលទម្ងន់) ដូច្នេះត្រូវអានការណែនាំដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។

  • ផលរំខាន៖ គ្រុនក្តៅទាប ចង្អោរ ឈឺពោះ និងបាត់បង់ចំណង់អាហារ មាត់ មុខ បបូរមាត់ អណ្តាត ឬបំពង់កចាប់ផ្តើមហើម

ពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឱសថការីរបស់អ្នក មុនពេលចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ថ្នាំថ្មី។