ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាម Omron arm JPN2 (CP)

$5662 USD

យើងអស់ស្តុកសម្រាប់ទំនិញនេះហើយ

អំពីផលិតផលនេះ 

  • ឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យសម្ពាធឈាមដោយស្វ័យប្រវត្តិ
  • ផ្តល់នូវការវាស់សម្ពាធឈាមងាយស្រួល និងផាសុកភាព
  • អេក្រង់ LCD ឌីជីថល